Uitnodiging ALV 2021
Uitnodiging ALV 2021

Hierbij nodigen wij alle leden van de VV Ruurlo uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VV Ruurlo

op maandag 25 oktober 2021 om 20.00 uur.

De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van VV Ruurlo, Furstenauerstraat 2 in Ruurlo.

De agenda treft u hieronder aan.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

  1. Opening
  2. In memoriam
  • Marinus ter Maat overleden op 4 december 2020
  • Eric Eggink overleden op 27 juni 2021
  • Gerard Gotink overleden op 9 augustus 2021

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen van Algemene Leden Vergadering van 19 oktober 2020

5. Jaarverslag bestuur 2020– 2021

6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2020 – 2021

7. Verslag van de kascommissie

8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting per 30 juni 2021

9. Vaststelling contributies 2021 – 2022

10. Vaststelling begroting 2021– 2022

11. Zilveren en gouden  speld KNVB

Op voordracht van het bestuur zijn afgelopen maand twee spelden uitgereikt aan Dick Rouwenhorst (zilveren speld) en Henk Mennink (gouden scheidsrechterspeld)

12. Huldiging jubilarissen 25- 40- 50- en 60-jarig lidmaatschap

Pauze

13. Benoeming bestuur

Volgens rooster aftredend is Henry Meutstege. Henry heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn.

Volgens rooster aftredend is Ria Steging. Ria heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn.


We hebben …………. bereid gevonden de functie van Secretaris van de Voetbalvereniging in te vullen.

In de algemene ledenvergadering van  25 oktober 2021  zijn we voornemens ……… als secretaris te benoemen.
Tegenkandidaten aangedragen door  stemgerechtigde leden dienen minimaal 72 uur vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekent door tenminste vijf stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
(Huishoudelijk reglement, artikel 12 lid 4)

14. Benoeming commissievoorzitters

Volgens het rooster is Frank Floris  voorzitter van de Technische Commissie aftredend en niet herkiesbaar.

De vacature is vanaf heden vacant maar Frank blijft zijn taken nog vervullen totdat er een kandidaat is gevonden.

15. Benoeming lid kascommissie

Ron Nijkamp is in 2019 benoemd als lid van de kascommissie. In 2020 zijn Eric Hissink en Jeroen Toevank toegetreden tot de commissie.

16. Rondvraag

17. Sluiting

Wij stellen uw komst of deelname zeer op prijs.

De stukken zijn te vinden op het besloten leden gedeelte van deze website.

Gebruikersnaam en / of wachtwoord vergeten?

Mail naar secretaris@vvruurlo.nl

U ontvangt dan vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Bestuur Voetbalvereniging Ruurlo                   

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse