ALV 17 oktober 2022
ALV 17 oktober 2022

UITNODIGING 2022

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VV Ruurlo op maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van VV Ruurlo, Furstenauerstraat 2 in Ruurlo.

De agenda treft u hieronder aan.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van Algemene Leden Vergadering van 25 oktober 2021
 4. Jaarverslag bestuur 2021– 2022
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2021 – 2022
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting per 30 juni 2022
 8. Vaststelling contributies 2022 – 2023
 9. Vaststelling begroting 2022– 2023
 10. Huldiging jubilarissen 25- 40- 50- en 60-jarig lidmaatschap

Pauze

 1. Benoeming bestuur

Volgens rooster aftredend is Jacco Dijkhuizen. Jacco heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn.

Vorig jaar was de secretaris Ria Steging aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Op het moment van de jaarvergadering was er nog geen kandidaat beschikbaar.


We hebben inmiddels Gerrit Lindenschot bereid gevonden de functie van Secretaris van de Voetbalvereniging in te vullen.

In de algemene ledenvergadering van  17 oktober 2022  zijn we voornemens Gerrit Lindenschot als secretaris te benoemen.
Tegenkandidaten aangedragen door  stemgerechtigde leden dienen minimaal 72 uur vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekent door tenminste vijf stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
(Huishoudelijk reglement, artikel 12 lid 4)

 1. Benoeming commissievoorzitters

Volgens het rooster is Nanda Kremer  voorzitter van de Activiteiten en Evenementen Commissie aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaat: ??

De vacature voor voorzitter Technische zaken is nog vacant maar Frank blijft zijn taken nog vervullen totdat er een kandidaat is gevonden.

De vacature voor voorzitter Sponsoring Communicatie en PR is nog vacant.

 1. Benoeming lid kascommissie

Ron Nijkamp is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld

 1. Goedkeuring Statuten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Wij stellen uw komst of deelname zeer op prijs.

Bestuur Voetbalvereniging Ruurlo                                                 

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse