Agenda Ledenvergadering
Agenda Ledenvergadering

Hierbij de Agenda voor de ALV van maandag 15 oktober 2018. Aanvang 20 uur in de kantine van de VV Ruurlo. Alle leden zijn uitgenodigd voor deze vergadering.

De stukken voor de ledenvergadering zijn gepubliceerd op het Leden gedeelte. Als u de login gegevens kwijt bent of vergeten kunt u zich richten aan administratievezaken@vvruurlo.nl.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van Algemene Leden Vergadering van 2 oktober 2017
 4. Jaarverslag bestuur 2017– 2018
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2017 – 2018
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting per 30 juni 2018
 8. Vaststelling contributies 2018 – 2019
 9. Vaststelling begroting 2018 – 2019
 10. Huldiging jubilarissen 25-, 40- en 50- 60-jarig lidmaatschap
 11. Vrijwilligers
 12. Wijziging huishoudelijk reglement
 13. Benoeming penningmeester
 14. Benoeming commissievoorzitters
 15. Benoeming lid kascommissie
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Komt u allen!

Het Bestuur.

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse