Uitnodiging ALV
Uitnodiging ALV

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van de v.v. Ruurlo op maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur in ons clublokaal aan de Fürstenauerstraat 2 in Ruurlo.

De agenda treft u hieronder aan.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van Algemene Leden Vergadering van 15 oktober 2018
 4. Jaarverslag bestuur 2018– 2019
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2018 – 2019
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting per 30 juni 2019
 8. Vaststelling contributies 2019 – 2020
 9. Vaststelling begroting 2019– 2020
 10. Huldiging jubilarissen 25-, 40- en 50- 60-jarig lidmaatschap
 11. Benoeming commissievoorzitter(s)

Volgens het  rooster is Gerrit Lindenschot, voorzitter van Administratieve Zaken, aftredend en niet herkiesbaar. Gerrit Lindenschot stelt zich de komende tijd nog beschikbaar totdat er vervanging is gevonden.

Richard Witteveen, namens Accommodatiebeheer, is aftredend en niet herkiesbaar. In overleg met het Stichtingsbestuur is besloten geen vervanging te zoeken voor Richard Witteveen.
Tegenkandidaten aangedragen door  stemgerechtigde leden dient minimaal 72 uur vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste vijf stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij ambieert.

(Huishoudelijk reglement, artikel 14 lid 9)

12. Benoeming lid kascommissie

Ron Nijkamp is in 2019 benoemd als lid van de kascommissie.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Bestuur Voetbalvereniging Ruurlo       

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse